Правилната счетоводна отчетност, вярното представяне на финансовите резултати и коректното данъчно облагане на предприятията са свързани с познаването и точното практическо прилагане на няколко нормативни акта, които непрекъснато се променят.
Освен това счетоводната отчетност и данъчно облагане са дейности, в които грешките могат да се установят след години и това да струва твърде скъпо.
Счетоводните услуги, които ние предлагаме са насочени към различни български и чуждестранни компании, като се съобразяваме със законовите изисквания, както и с индивидуалните потребности на всеки отделен клиент.
Обхватът на предоставяните услуги включва:
• Консултации по избор на счетоводна политика;
• Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен изцяло с Вашите информационни потребности и дейност;
• Цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с Вашите изисквания;
• Текущо водене на счетоводството;
• Консултиране по оперативни финансово-счетоводни проблеми;
• Участие/съдействие при инвентаризации;
• Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС;
• Изготвяне на Интрастат декларации;
• Изготвяне на декларации и отчети за БНБ;
• Изготвяне на справки и отчети за НСИ;
• Изготвяне на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ;
• Изготвяне на Годишен финансов отчет;
• Текущо изчисляване на дължими данъци;
• Комуникация и представяне пред НАП, съдействие при проверки и ревизии;
• Текущо информиране при промени в счетоводно и данъчно законодателство;
• Изготвяне на периодични отчети за нуждите на мениджмънта.