Постоянните изменения на съществуващите и приемането на нови нормативни актове винаги води до риска от данъчни грешки, които понякога струват твърде скъпо.
За да сте спокойни за данъците си, ние ви осигуряваме:
• Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони;
• Изготвяне на данъчни ревизионни доклади;
• Обжалване на данъчни ревизионни актове;
• Данъчна защита по време на данъчни проверки и ревизии;
• Проверка за спазване на данъчното законодателство.