Обработката на информацията за възнагражденията на персонала на клиента, трябва да гарантира конфиденциалност, точност и коректно съхранение на личните файлове на служителите.
Много често конфиденциалността на възнагражденията е от такава изключителна важност, че е по-добре изчисляването и изплащането на възнагражденията на мениджмънта или на целия персонал на една компания да бъде изнесен извън нея.
Услугите по обработка на възнагражденията на персонала включват:
• Събиране, проверка и потвърждаване на месечните входящи данни за персонала и на постоянните данни на Вашите служители и техните възнаграждения;
• Изготвяне на месечни ведомости за заплати, както и всички други справки свързани с брутни и нетни възнаграждения, социални и здравни осигуровки, данък върху дохода и обезщетения за болнични;
• Изготвяне на банкови платежни документи за дължимите данъци и осигуровки, както и за нетните възнаграждения на Вашите служители;
• Изготвяне на Декларация. обр. 1 и Декларация обр. 6 и подаването им в НАП;
• Уведомяване на НАП във връзка със сключени, изменени и прекратени трудови договори;
• Обработка на болнични листове издадени на Вашите служители и представянето им в НОИ;
• Попълване и заверяване на трудови и осигурителни книжки;
• Текущо информиране за промени в трудовото и осигурителното законодателство.